Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Қазақ ұлттық аграрлық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный аграрный университет (КазНАУ)

Орналасу орны:

(әл-Фараби атындағы ҚазҰУ)

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская национальная академия искусств

Орналасу орны:

(ҚазҰАУ)

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская национальная консерватория

Орналасу орны:

(Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Абай атындағы ҚазҰПУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ им.Абая)

Орналасу орны:

(Құрманғазы атындағы ҚазҰК)

С.Д.Асфендияров атындағы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный медицинский университет

Орналасу орны:

(Құрманғазы атындағы ҚазҰК)

Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский государственный женский педагогический университет (КазГосЖенПУ)

Орналасу орны:

(С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ)

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Орналасу орны:

(ҚазМемҚызПУ)

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева (КазНИТУ им.Сатпаева)

Орналасу орны:

(Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ)

Қазақстан-Британ техникалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ

Орналасу орны:

(Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ)

Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭжБИ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Алматы менеджмент университеті (АлмаУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматы менеджмент университет (АлмаУ)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Халықаралық бизнес университеті (ХБУ, UIB) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет международного бизнеса (УМБ, UIB)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Қазақ спорт және туризм академиясы (ҚазСТА) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская академия спорта и туризма (КазАСТ)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Халықаралық білім беру корпорациясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Международная образовательная корпорация (МОК)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

«Тұран» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет «Туран»

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы (М.Тынышбаев атындағы ҚазККА) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская академия транспорта и коммуникаций

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Алматы энергетика және байланыс университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматинский университет энергетики и связи

Орналасу орны:

им. М. Тынышпаева (КазАТК им. М.Тынышпаева)

«Нархоз» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет «Нархоз»

Орналасу орны:

(АЭБУ)

Алматы технологиялық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматинский технологический университет

Орналасу орны:

(АЭБУ)

x
Пайдаланушылардың ақпараты: