Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева (КазНИТУ им.Сатпаева)

Орналасу орны:

(Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ)

Қазақстан-Британ техникалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ

Орналасу орны:

(Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ)

Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭжБИ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Алматы менеджмент университеті (АлмаУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматы менеджмент университет (АлмаУ)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Халықаралық бизнес университеті (ХБУ, UIB) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет международного бизнеса (УМБ, UIB)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Қазақ спорт және туризм академиясы (ҚазСТА) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская академия спорта и туризма (КазАСТ)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Халықаралық білім беру корпорациясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Международная образовательная корпорация (МОК)

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

«Тұран» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет «Туран»

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы (М.Тынышбаев атындағы ҚазККА) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская академия транспорта и коммуникаций

Орналасу орны:

(ҚБТУ)

Алматы энергетика және байланыс университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматинский университет энергетики и связи

Орналасу орны:

им. М. Тынышпаева (КазАТК им. М.Тынышпаева)

«Нархоз» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет «Нархоз»

Орналасу орны:

(АЭБУ)

Алматы технологиялық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Алматинский технологический университет

Орналасу орны:

(АЭБУ)

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет иностранных языков и деловой карьеры

Орналасу орны:

(АТУ)

Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы

Орналасу орны:

(ШТжІКУ)

Қазақ қатынас жолдары университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский университет

Орналасу орны:

(Д.Қонаев атындағы ЕЗА)

«Алматы университеті» (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Университет «Алматы»

Орналасу орны:

(ҚҚЖУ)

Азаматтық авиация академиясы (ААК) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Академия гражданской авиации (АГА)

Орналасу орны:

(ҚҚЖУ)

Қазақстан-Ресей медициналық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахстанско-Российский медицинский университет

Орналасу орны:

(ҚҚЖУ)

Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ көлік жолдары академиясы (Л.Б. Гончаров атындағы ҚазКЖА) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская автомобильно-дорожная академия

Орналасу орны:

(ҚРМУ)

Ораталық Азия университеті (ОАУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Центрально-Азиатский университет (ЦАУ)

Орналасу орны:

им. Л.Б.Гончарова (КазАДА им.Л.Б.Гончарова)

x
Пайдаланушылардың ақпараты: